Financiën

Financiële uitgangspunten

Financiële uitgangspunten

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is mede gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. De gehanteerde prijsindex bedraagt 2,4% in het jaar 2023. In de jaren 2024 tot en met 2026 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindex van 2,3%. De lonen zijn in het jaar 2023 geïndexeerd met 4,6%. In de jaren 2023 tot en met 2026 wordt een jaarlijkse loonindex van 4,1% gehanteerd.
Indien sprake is van een relatief grote loonkostencomponent in de tariefsopbouw van zorgverleners, is ervoor gekozen om sommige budgetten binnen het sociaal domein te indexeren met de door ons gehanteerde loonindex van 4,6% in plaats van de prijsindex van 2,3%.
Momenteel is er sprake van hoge inflatiegroei vanwege arbeidskrapte en stijgende energie- en grondstofprijzen. Dit zal zijn weerslag geven op toekomstige investeringen. Desondanks zijn wij in de meerjarenbegroting uitgegaan van de voorgenoemde prijsindexcijfers zoals deze bij de Rijksbegroting zijn overgenomen.
Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58