Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin sterven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.

De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Deze paragraaf gaat over het bebouwd vastgoed (panden). Het onbebouwd vastgoed (gronden in eigendom van de gemeente) wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille

 • De gemeente bezit op 1 juli 2022 in totaal 66 vastgoedobjecten (panden).
 • Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:
  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.

In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 01-01-2022 en de WOZ waarde per 1-1-2021 .

Vastgoedobject

Beleids-ondersteunend

Onderwijs en MFA’s

Eigen Huisvesting

Proces-ondersteunend

Commercieel en overig vastgoed

Totaal

Type

sporthal,molen, jongerencen-trum,brand-weerkazerne zorgloket, etc.

basisscholen, MFA’s en voortgezet onderwijs

gemeentehuis en werf

woningen

parkeergarage, buurthuis, kinderopvang en leegstaande panden

Aantal vastgoed-objecten

20

12

2

2

30

66

Bruto Vloer- oppervlakte (BVO)

18.626

35.146

9.875

240

14.562

78.449

Boekwaarde (per 1-1-2021)

 €        14.158.140

 €          16.571.262

 €        1.383.760

 €                    80.980

 €     5.118.742

 € 37.312.884

WOZ-waarde (waarde 1-1-2021)

 €        22.120.000

 €          25.984.000

 €        7.273.000

 €                  755.000

 €   14.538.000

 € 70.670.000

In onderstaande tabellen is de exploitatie van het vastgoed in beeld gebracht op basis van de begrote kosten en opbrengsten uit de programmabegroting 2022. In de categorieën onderwijshuisvesting en eigen huisvesting zijn er geen opbrengsten. Op het gebied van onderwijshuisvesting is de gemeente verplicht om de schoolgebouwen te verzekeren en de kosten voor belasting van onroerende zaken van schoolgebouwen te betalen. Voor de eigen huisvesting van de gemeente wordt intern geen huur in rekening gebracht. Vandaar dat er in deze categorie ook enkel kosten zijn.

 

0ntwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

 • Basisschool De Zevensprong aan de Haktol wordt getransformeerd naar een KC. Tijdens de werkzaamheden aan het gebouw gaan de leerlingen gebruik maken van de voormalige Wilhelminaschool.
 • Basisschool Br!cks wordt getransformeerd naar een KC. Naar de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van Br!cks wordt nader gekeken hierbij wordt de voormalig Wilhelminaschool in gedachte gehouden.
 • Het project Samen gaan (gezamenlijke huisvesting dienstverlening Bestwijzer en de gemeente aan het Dorpsplein) bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. ln 2023 leveren we een voorlopig ontwerp, voorzien van een raming van de bouwkosten, op.
 • In 2021 maakten we de exploitatie (kosten en opbrengsten) van alle panden inzichtelijk. Daarnaast ontwikkelden we een model om aan de hand van een aantal parameters en de kosten (per vastgoedobject) de kostprijsdekkende huur te berekenen. Deze gegevens hebben we nog niet verder geanalyseerd. Dit pakken we in 2023 op.
 • Het maatschappelijk rendement van de panden uit de categorie beleidsondersteunend vastgoed is nog niet in beeld gebracht. Dit pakken we in 2023 op. We gaan hiervoor een aantal vragen beantwoorden. Zoals: Op welke wijze draagt het vastgoed bij aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de effectiviteit van de huisvesting? Wat is de verhouding subsidie en output?
 • De verduurzaming van het vastgoed zit op dit moment in de onderzoeksfase. In 2023 verwachten wij een plan te kunnen voorleggen met meerdere opties aan de raad en het college.  
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58