Programma's

Volksgezondheid en milieu

Dit taakveld gaat over het thema duurzaamheid, de energievraagstukken en de bescherming van de fysieke leefomgeving. Daarnaast gaat het over het de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van de woon- en werkomgeving. Ook vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu maken deel uit van dit taakveld. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stelt de gemeente periodiek een water- en rioleringsplan op.

De doelen van Best voor de energietransitie komen voort uit landelijke afspraken waaronder het Klimaatakkoord. De taakstelling in 2023 voor Best is een aandeel van 16% groene energieopwekking (in Best is dat met name zon-energie). Dit geldt zowel kleinschalig, voor inwoners, als grootschalig voor bedrijven. In de Kaderbrief 2023 zijn middelen opgenomen om energieopwekking bij inwoners aan te moedigen. Voor de haalbaarheid van de taakstelling van de energietransitie is daarnaast besparing van groot belang. De subsidiemogelijkheden hiervoor komen vanuit het Rijk.

We willen graag een geluidniveau en luchtkwaliteit passend bij een gezonde leefomgeving. Gemeenten krijgen als de nieuwe Omgevingswet inwerking treed een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor bodem (de grond). Deze taken en verantwoordelijkheden lagen tot nu toe bij de provincie. We gaan ervan uit dat de taken beleidsneutraal en budgetneutraal worden overgedragen. Op het gebied van afvalinzameling zoeken we de juiste balans tussen de milieudoelstellingen, ons serviceniveau en de bijbehorende kosten. We houden daarbij ook rekening met veranderende regelgeving op het gebied van verschillende afvalstromen.

Als het gaat om het onderdeel van de volksgezondheid over activiteiten voor inwoners (zowel jong als oud) verwijzen we naar het programma Sociaal Domein, met name het onderdeel jeugd en WMO.

Lasten, baten en saldo

8.477.634

8,2 %

7.824.463

7,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58