Programma's

Bestuur en ondersteuning

Dit taakveld gaat over de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij is ook aandacht voor de manier waarop de verbinding met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vanuit de raad wordt gelegd.    

Dienstverlening

We zetten de komende jaren stevig in op de verdere verbetering van onze dienstverlening. We willen dienstverlenend, betrouwbaar en klantvriendelijk zijn richting inwoners, ondernemers en alle partners. Inwoners zijn over het algemeen tevreden met onze huidige dienstverlening. Maar we vinden dat het nog beter kan én moet. Onze ambitie is om anders te werken en onze service te verhogen. Dichterbij en meer samenwerken met inwoners. We willen inwoners actiever betrekken bij de verbetering van onze dienstverlening. We trekken hierbij ook op met onze partners. We halen actief signalen op en werken samen in projecten.

Ook landelijk staat het verbeteren van de lokale (overheids-)dienstverlening volop in de schijnwerpers. De Toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat het anders moet. Vanuit alle gezamenlijke overheden is een verbeterprogramma opgesteld met de naam Werk aan Uitvoering (WaU). Dit programma gaat onder meer over de terugkeer van de 'menselijke maat' in de overheidsdienstverlening. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we met onze acties hierop aan.

Participatie
Een ander centraal thema in dit taakveld is de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties, ondernemers en maatschappelijke partners betrekken bij plannen, beleid en projecten (inwonersparticipatie) én hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). We vinden participatie belangrijk omdat maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken steeds complexer en omvangrijker worden. Door signalen uit de samenleving hebben we gemerkt dat we participatie meer (overwogen), breder en beter kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vroegtijdig(er) informeren over een participatieproces en zorgvuldig zijn in onze terugkoppeling. We besteden ook specifiek aandacht aan het breed betrekken van een diverse(re) groep inwoners en van de doelgroep jongvolwassenen in het bijzonder.
Daarnaast vraagt de Omgevingswet dat we de kaders voor een goed participatieproces uitdragen en daar zelf ook uitvoering aan geven, bijvoorbeeld bij het opstellen van het Omgevingsplan.

De faciliterende rol van de gemeente bij bewonersinitiatieven blijft nog steeds belangrijk. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld. Het gaat ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken, vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels.
Meer, bredere en betere participatie zien we als een gezamenlijk doel van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. We trekken hierin samen op.

Lasten, baten en saldo

27.138.762

26,4 %

69.874.970

68,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58