Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

 • wegen: alle verharding, inclusief bruggen, fonteinen en dergelijke;
 • verkeersvoorzieningen: bebording, wegwijzers, verkeerslichtinstallaties en verkeerstellers;
 • riolering-waterketen: riolen, drukriolen, gemalen, sloten, wadi's;
 • groen: plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen;
 • speelvoorzieningen: speelplekken en speeltoestellen;
 • gebouwen: in eigendom van de gemeente zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gemeentehuis, sporthal en gymzalen;
 • openbare verlichting: straatverlichting.

Achterstanden in het onderhoud kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren. In de tabel is te zien welke (beleids)kaders voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld en welke kosten geraamd zijn voor onderhoud van het betreffende kapitaalgoed.

Soort kapitaalgoed

Beleidskader

Vastgesteld

Kosten 2023

Alle kapitaalgoederen

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

2012

5.336.000

Wegen

Wegbeheerplan 2019

2019

799.000

Verkeersvoorzieningen

Beleidsnotitie Verkeersregel-installaties

2007

226.000

Riolering

Water en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020)

2016

 813.000

Groen

Groenbeleidsplan

2012

 1.905.000

Speelvoorzieningen

Speelruimtebeleidsplan

2013

34.000

Gebouwen

Beleidsnotitie 'Professionalisering vastgoedbeheer Gemeente Best'

2012

1201.000

Openbare verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting

2012

226.000

Bij het beheer van de openbare ruimte maakt de gemeente gebruik van het geautomatiseerd beheersysteem GEOVISIA. Voor de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van het vastgoedinformatiesysteem: 'GT-Axxerion'. De onderhoudswerkzaamheden van de verschillende disciplines worden in de uitvoering integraal afgestemd.
In het ‘Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte’ is het niveau van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte aangegeven. Dat niveau is voor alle wijken een 6 tot 6,5. Voor de winkelgebieden Centrum, WC Heivelden en Wilhelminaplein/Koningin Julianaweg is dat een 7 tot 7,5. Deze 'rapportcijfers' geven weer dat het in de wijken gaat om een basiskwaliteit.

Speerpunten voor de komende periode?
Beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen behoort tot de (dagelijkse) kernactiviteiten van de gemeente. Enkele interessante werkzaamheden of blikvangers in 2023:

 • openbare ruimte:
  - groot onderhoud diverse (asfalt)wegen (o.a. Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixlaan (zuidelijk van de Willem de Zwijgerweg);
  - diverse onder- en bovengrondse werken in het kader van ontwikkeling/aanleg Dijkstraten, Steegsche Velden en Aarle;

      - het adaptief maken van de omgeving met betrekking tot de klimaatverandering wordt integraal meegenomen.

 • diverse inrichtings- en rioleringswerkzaamheden (o.a. "Blauwe ader" Willem de Zwijgerweg, vervangen riolering en klimaatadaptief inrichten Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan zuidelijk gedeelte);

Financiële consequenties

De kosten per kapitaalgoed zijn in onderstaand diagram in € weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58