Financiën

Overzicht incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2023-2026

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Taakveld 04

Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022)

15.360

15.713

Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022)

21.000

Taakveld 42

IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022)

133.000

Taakveld 43

Nationaal Programma Onderwijs (1e financiele rapportage 2022)

145.958

Taakveld 44

Integraal sociaal domein, versterken basisstructuur (Kaderbrief 2023)

300.000

300.000

Taakveld 63

Taakveld 81

Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022)

41.840

Geluidzone industrieterrein (Kaderbrief 2023)

50.000

51.200

Participatieproces en gebiedsvisie Wilh.dorp/Kantonier (Kaderbr. 2023)

250.000

250.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

803.158

770.913

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Taakveld 81

Implementatie omgevingswet

98.000

26.000

Taakveld 82

Nadelig saldo grondexploitatie

462.990

472.251

253.435

258.504

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

560.990

498.251

253.435

258.504

Totaal incidentele lasten

1.364.148

1.269.164

253.435

258.504

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Taakveld 43

Nationaal Programma Onderwijs (1e financiele rapportage 2022)

145.958

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

145.958

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

-

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

145.958

0

0

0

Totaal incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

1.364.148

1.269.164

253.435

258.504

Totaal incidentele baten

-145.958

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

0

87.014

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-661.625

-508.901

-340.449

-258.504

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

556.565

760.263

0

0

PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2022-2025 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018

Totaal saldo van baten en lasten

1.308.132

1.805.322

3.709.288

-236.244

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.265.448

1.257.686

881.195

885.990

Begrotingssaldo na bestemming

2.573.580

3.063.008

4.590.483

649.746

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

556.565

760.263

0

0

Structureel begrotingssaldo

3.130.145

3.823.271

4.590.483

649.746

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58