Financiën

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

- = batig

Omschrijving

Nummer

2023

2024

2025

2026

reserve

Totaal saldo van baten en lasten

-1.308.167

-1.805.359

-3.709.322

236.212

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-16.585

-10.650

0

0

-16.585

-10.650

0

0

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005

R211

0

0

-87.014

0

0

0

-87.014

0

Taakveld 63

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

-84.050

0

0

0

-84.050

0

0

0

Taakveld 81

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Invoering omgevingswet 

-98.000

-26.000

0

0

-98.000

-26.000

0

0

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie 

-462.990

-472.251

-253.435

-258.504

-462.990

-472.251

-253.435

-258.504

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-661.625

-508.901

-340.449

-258.504

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

-5.994

-5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

R344

-7.612

-7.612

-7.612

-7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.604

-2.604

-2.604

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

-4.197

-4.197

-20.407

-20.407

-20.407

-20.407

Taakveld 0.4

Dekkingsreserve gemeentehuis

R302

0

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-16.036

-16.036

-9.231

-8.225

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

-29.813

-29.813

- Kosten automatisering - afschrijvingskosten

-674.104

-730.545

-603.906

-626.590

-719.953

-776.394

-642.950

-664.628

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.685

-12.685

-12.679

-12.685

-12.685

-12.685

-12.679

Taakveld 21

Dekkingsreserve openbare ruimte

R352

-18.929

-18.929

-18.929

-18.929

Dekkingsreserve wegbeheer

R355

-392.989

-453.822

-453.822

-453.822

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

R222

- Storting in DR wegbeheer (+W12/2022)

-5.624.205

-2.004.205

-2.704.205

-2.990.000

-6.036.123

-2.476.956

-3.176.956

-3.462.751

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.798

-19.798

-19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.085

-21.085

-21.085

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.121

-5.121

-5.121

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.219

-55.219

-55.219

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

-82.626

-82.626

-82.626

-82.626

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.858

-11.858

-11.858

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

-29.495

-29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.045

-31.045

-31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

-57.481

-57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

-4.637

-4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

-2.248

-2.248

-320.613

-320.613

-320.613

-320.613

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.161

-7.161

-7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.358

-6.358

-6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

-1.656

-1.656

-15.175

-15.175

-15.175

-15.175

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

-7.348

-7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.298

-29.298

-29.298

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

0

-50.167

-50.167

-50.167

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties 

R220

-1.260.000

-760.000

-125.000

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

-31.132

-31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.389

-3.389

-3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.456

-14.456

-14.456

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.646

-77.646

-77.646

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-41.455

-82.788

-133.455

-133.455

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.295

-12.295

-12.295

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

-3.286

-3.286

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.205

-147.205

-147.205

Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70

R310

0

0

0

0

-1.627.510

-1.219.010

-634.677

-509.677

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

-57.547

-69.213

-80.880

-92.547

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

R224

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

Bijdrage uit reserve speelelementen:

R223

-33.739

-33.739

-33.739

-33.739

-266.286

-277.952

-289.619

-301.286

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

-4.923

-4.923

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

-3.834

-3.834

-8.757

-8.757

-8.757

-8.757

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

-32.792

-8.128

0

0

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw.

R330

-2.108

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-36.116

-32.755

-19.657

-19.657

-71.016

-40.883

-19.657

-19.657

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-9.138.247

-5.208.554

-5.181.218

-5.375.352

Totaal bijdragen uit reserves

-9.799.872

-5.717.455

-5.521.667

-5.633.856

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005

0

0

87.014

0

0

0

87.014

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

0

87.014

0

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

514.287

519.230

524.222

529.265

514.287

519.230

524.222

529.265

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

2.381

2.124

1.857

1.578

2.381

2.124

1.857

1.578

Taakveld 0.10

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Correctie boekwaarde DR Nazarethstraat 173

2.108

0

0

0

2.108

0

0

0

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Storting tlv exploitatie

514.514

550.000

566.500

583.495

Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022)

R355

5.620.000

2.000.000

2.700.000

2.990.000

6.134.514

2.550.000

3.266.500

3.573.495

Taakveld 52

Storting in reserve buitensportaccommodaties (+W12/2022)

R220

220.104

225.793

231.641

237.650

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

640.000

0

125.000

0

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

R357

620.000

760.000

0

0

1.480.104

985.793

356.641

237.650

Taakveld 53

Storting in algemene culturele reserve (W12/2022)

R201

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Taakveld 57

Storting in reserve vervanging groen

R224

106.137

107.729

109.345

110.985

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

175.000

175.000

175.000

175.000

Storting in reserve speelelementen

R223

34.893

34.893

34.893

34.893

316.030

317.622

319.238

320.878

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal stortingen in reserves - structureel

8.534.424

4.459.769

4.553.458

4.747.866

Totaal stortingen in reserves

8.534.424

4.459.769

4.640.472

4.747.866

Totaal mutaties reserves

-1.265.448

-1.257.686

-881.195

-885.990

Geraamde resultaat

-2.573.615

-3.063.045

-4.590.517

-649.778

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58